Miljöarbete på vår klubb


Miljöarbetet är viktigt på Göteborgs Golf Klubb. Här kan du läsa vår miljöpolicy och texter om hur vi bedriver vårt miljöarbete.

Miljöpolicy

Göteborgs Golf Klubb skall vara en miljömedveten organisation där varje medarbetare och varje inhyrt entreprenadföretag skall ta hänsyn till miljön i det dagliga arbetet.  Varje klubbmedlem skall ta samma hänsyn vid spel eller annan vistelse vid klubbens golfanläggning. 

Göteborgs Golf Klubb skall arbeta för en hållbar utveckling genom att stärka och utveckla banan efter naturens förutsättningar, utan att göra avkall på banans höga kvalitet. 

Göteborgs Golf Klubb skall aktivt arbeta för miljöhänsyn. Detta skall ske genom ett ständigt förbättrat miljöarbete, bland annat genom förebyggande av föroreningar, energibesparingar och genom skapandet av en miljösäkrad verksamhet med hälso- och miljöpåverkande produkter som bidrar till en hållbar utveckling. Miljöledningen ska årligen upprätta mål för miljöskydd och åtagande om miljöförbättringar. Principerna för försiktighet och produktval skall vara vägledande.

Göteborgs Golf Klubb skall följa tillämplig lagstiftning och andra krav samt vara ett föredöme i det dagliga arbetet genom att minska miljöbelastningen. Miljöpolicyn gäller för all verksamhet på klubben. 

All personal ska ges lämplig utbildning i miljöfrågor och uppmuntras att aktivt delta i miljöarbetet. När ändringar planeras eller när ny teknik tas i anspråk ska miljökonsekvenserna undersökas och utgöra en del av beslutsunderlaget.

Information om vårt miljöarbete är öppen för alla som vill ta del av den. All personal och klubbmedlemmar ska verka för att vi tillsammans kan efterleva denna policy.

Miljöarbete

Arbetet fortsätter med att öka golfbanans positiva påverkan på miljön. Arbetet är långsiktigt och följer det program som har antagits av medlemmarna.

Uppdraget var att identifiera några unika biotoper värda att bevara samt att föreslå skötselåtgärder för dessa. Målet med programmet är att ge en ökad spelupplevelse och samtidigt lyfta fram unika naturvärden. Detta sker bland annat genom att förstärka och återskapa naturvärden som finns eller funnits på några områden. Förhoppningen är också att stärka den biologiska mångfalden.

Arbetet pågår med att ta till vara de växter som eftersträvas i de fyra biotoperna och som samtidigt har förutsättningar att klara sig. Biotopens växter drar till sig specifika insekter som i sin tur drar till sig groddjur och fåglar. Att arbeta systematiskt möjliggör att påvisa att golfbanan också har en positiv påverkan på miljön. De fyra identifierade biotoperna utgår från naturens egna förutsättningar och utgör en bra grund för en hållbar utveckling av banan och en positiv påverkan på driftkostnaderna. De fyra biotoperna är Heden med ljung, en, nypon, backsippa och kattfot; Kustklippheden med kala klippor och ljung; Välskött äng med slåtterfibbla och ljungfrulin samt Lövlunden.

Ängarna klipps inte längre utan skärs med motsvarande lie för att bli glesare och har kompletterats med pluggplantor. Ljungen i heden toppas för att hålla sig tät och blomrik och i alla områden rensas det bort som inte hör hemma i biotopen.  Växterna drar till sig insekter som i sin tur drar till sig fåglar varför ett femtiotal fågelholkar har satts upp. Inventeringen ingår framöver som en viktig del i bankommitténs arbete med banans fortsatta utveckling.

För att ytterligare minska de negativa effekterna har en mindre mellansopstation upprättats i verkstadsbyggnaden för att på så vis minska antalet transporter till och från klubbhusets källsorteringsstation. För att göra det enklare både för golfspelare och banpersonal har nya tunnor med tydligare dekaler för sopsortering kommit på plats vid kiosken och 18: de. Glas och burkar körs till återvinning, frukt- och matrester blir ny jord medan kaffemuggar och annat brännbart körs till sopförbränning och blir fjärrvärme. Detta arbetssätt har också ökat sorteringen och bidragit positivt i kretsloppstänkandet.

Verkstadsbyggnaden har kompletterats med förvaring och skyddsanordningar så att hantering och lagring av drivmedel och kemikalier sker på ett säkert sätt.

Genomgång av brandskyddet i klubbhuset sker med jämna mellanrum där all personal är delaktig.

Arbetet med att minska energiförbrukningen och inte minst optimera och samordna de olika systemen för uppvärmning, varmvatten och ventilation pågår.

Arbetet med att öka säkerheten på och utanför banan pågår. Att följa säkerhetsinformationen på banan är ett måste för allas säkerhet på och utanför banan. Olika vägar prövas och kommer att prövas för att minska antalet incidenter både på och utanför banan.

Dokument