Kallelse höstmöte 2022


Göteborgs Golf Klubb kallar härmed till HÖSTMÖTE torsdagen den 24 november 2022 kl.19.00, i klubbhuset, Hovås.

Från kl.17.30 finns det möjlighet att umgås och äta en räksmörgås i baren till en kostnad av 110 kr. Under kvällen berör vi förutom dagordningen information om året som har gått, planerade förbättringar till kommande säsong samt prisutdelning för årets Matchspelscuper.

Dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

4. Fastställande av föredragningslista

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet

6 Val av:

6.1 klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år

6.2 tre ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år (omval)

6.3 ombud till Göteborgs Golfförbunds årsmöte

7. Fastställande av medlemsavgifter, inträdesavgifter och andra avgifter samt budget för det kommande

verksamhets- och räkenskapsåret

8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

9. Övriga frågor

10. Mötets avslutande

Handlingar kommer senast en vecka före mötet och sändas ut via nyhetsbrev samt även finnas i tryckt form att hämta

i receptionen.

Varmt välkomna!

Styrelsen