HANDBÖCKER

SPEL- OCH TÄVLINGSLEDARHANDBOK 2019

 

REGLER FÖR GOLFSPEL

 

 

LOKALA REGLER 

 Lokala regler för 2019 under utarbetning

Banmarkering                                       Regelhänvisning                                           Regel

Vit                                                             out of bounds                                                     27

Gul                                                            vattenhinder                                                      26

Röd                                                           sidovattenhinder                                               26

Blå                                                            mark under arbete (MUA)                              25

Blå-vit                                                      MUA; spel förbjudet                                         bilaga I, sid 133

Orange                                                    oflyttbara hindrande föremål                        24

Grön topp                                               miljökänsligt område                                       bilaga I, sid 134-136

Vit sluten linje                                       mark under arbete (MUA)                              25

Vit öppen linje                                       del av hindrande föremål                                24

Out of Bounds (Regel 27)

På hål 16 definierar staketstolparna, inte betongfundamenten, gränsen för out of bounds. Betongfundamenten utgör en del av outmarkeringen och därför ges ingen lättnad.

Intern Out of Bounds (Regel 27)

a) Intern out of bounds definierad av vit-svarta pinnar som korsar spelfältet på hål 6 gäller endast vid spel av hål 10.
b) Vid spel av hål 6 är pinnarna oflyttbara hindrande föremål och spelaren får ta lättnad utan plikt enligt Regel 24-2.

Vattenhinder / sidovattenhinder (Regel 26)

Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder. Gränsen går där marken bryter av ner mot hindret.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

a) Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten.
b) Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten.
c) Jordfasta stenar eller berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.
d) Myrstackar

Pluggad boll (Regel 25-2)

Lättnad utökad till hela spelfältet; sid 136-137 i Regler för Golfspel.

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

Stenar i bunkrar.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

Spelaren får ta lättnad utan plikt för oflyttbart hindrande föremål nära green som befinner sig i hans spel- eller puttlinje; sid 140-141 i Regler för Golfspel.

Unga träd, identifierade med stödpinne. Obligatorisk lättnad enligt sid 134 i Regler för golfspel.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2) med droppzon

På hål 11 finns en droppzon (på 12:e hålets blå tee) där droppning utan plikt får ske för vägen till höger om green. Anmärkning: Droppning i droppzon måste ske i enlighet med anmärkningen på sid 146-147 i Regler för golfspel.

Boll som oavsiktligt rubbas på green (Regel 18-2, 18-3 och 20-1)

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras.

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t ex nivåskillnader, vindstyrka mm), bryter spelaren mot regel 14-3.

Organisk del av banan (Regel 13)

  1. Stengärdsgårdar. Lösa stenar får inte plockas bort.
  2. Bautastenen vid 3:e hålets green
  3. Domarringen vid 6:e hålet
  4. Den stora gropen vid 6:e och 10:e hålet

Plikt för brott mot Lokal Regel där inget annat anges:             Matchspel: Förlust av hålet            Slagspel: Två slag

 


Godkända av GGF Regelkommitté 2018-02-13