Policy

Miljöpolicy för Göteborgs Golf Klubb

 

Göteborgs Golf Klubb skall vara en miljömedveten organisation där varje medarbetare och varje inhyrt entreprenadföretag skall ta hänsyn till miljön i det dagliga arbetet.  Varje klubbmedlem skall ta samma hänsyn vid spel eller annan vistelse vid klubbens golfanläggning.

 

Göteborgs Golf Klubb skall arbeta för en hållbar utveckling genom att stärka och utveckla banan efter naturens förutsättningar, utan att göra avkall på banans höga kvalitet.

 

Göteborgs Golf Klubb skall aktivt arbeta för miljöhänsyn. Detta skall ske genom ett ständigt förbättrat miljöarbete, bland annat genom förebyggande av föroreningar, energibesparingar och genom skapandet av en miljösäkrad verksamhet med hälso- och miljöpåverkande produkter som bidrar till en hållbar utveckling. Miljöledningen ska årligen upprätta mål för miljöskydd och åtagande om miljöförbättringar. Principerna för försiktighet och produktval skall vara vägledande.

 

Göteborgs Golf Klubb skall följa tillämplig lagstiftning och andra krav samt vara ett föredöme i det dagliga arbetet genom att minska miljöbelastningen. Miljöpolicyn gäller för all verksamhet på klubben.

 

All personal ska ges lämplig utbildning i miljöfrågor och uppmuntras att aktivt delta i miljöarbetet. När ändringar planeras eller när ny teknik tas i anspråk ska miljökonsekvenserna undersökas och utgöra en del av beslutsunderlaget.

 

Information om vårt miljöarbete är öppen för alla som vill ta del av den. All personal och klubbmedlemmar ska verka för att vi tillsammans kan efterleva denna policy.