Miljöarbete på Göteborgs Golf Klubb

Arbetet fortsätter med att öka golfbanans positiva påverkan på miljön. Arbetet är långsiktigt och följer det program som har antagits av medlemmarna.

Uppdraget var att identifiera några unika biotoper värda att bevara samt att föreslå skötselåtgärder för dessa. Målet med programmet är att ge en ökad spelupplevelse och samtidigt lyfta fram unika naturvärden. Detta sker bland annat genom att förstärka och återskapa naturvärden som finns eller funnits på några områden. Förhoppningen är också att stärka den biologiska mångfalden.

Arbetet pågår med att ta till vara de växter som eftersträvas i de fyra biotoperna och som samtidigt har förutsättningar att klara sig. Biotopens växter drar till sig specifika insekter som i sin tur drar till sig groddjur och fåglar. Att arbeta systematiskt möjliggör att påvisa att golfbanan också har en positiv påverkan på miljön. De fyra identifierade biotoperna utgår från naturens egna förutsättningar och utgör en bra grund för en hållbar utveckling av banan och en positiv påverkan på driftkostnaderna. De fyra biotoperna är Heden med ljung, en, nypon, backsippa och kattfot; Kustklippheden med kala klippor och ljung; Välskött äng med slåtterfibbla och ljungfrulin samt Lövlunden.

Ängarna klipps inte längre utan skärs med motsvarande lie för att bli glesare och har kompletterats med pluggplantor. Ljungen i heden toppas för att hålla sig tät och blomrik och i alla områden rensas det bort som inte hör hemma i biotopen.  Växterna drar till sig insekter som i sin tur drar till sig fåglar varför ett femtiotal fågelholkar har satts upp. Inventeringen ingår framöver som en viktig del i bankommitténs arbete med banans fortsatta utveckling.

För att ytterligare minska de negativa effekterna har en mindre mellansopstation upprättats i verkstadsbyggnaden för att på så vis minska antalet transporter till och från klubbhusets källsorteringsstation. För att göra det enklare både för golfspelare och banpersonal har nya tunnor med tydligare dekaler för sopsortering kommit på plats vid kiosken och 18: de. Glas och burkar körs till återvinning, frukt- och matrester blir ny jord medan kaffemuggar och annat brännbart körs till sopförbränning och blir fjärrvärme. Detta arbetssätt har också ökat sorteringen och bidragit positivt i kretsloppstänkandet.

Verkstadsbyggnaden har kompletterats med förvaring och skyddsanordningar så att hantering och lagring av drivmedel och kemikalier sker på ett säkert sätt.

Genomgång av brandskyddet i klubbhuset sker med jämna mellanrum där all personal är delaktig.

Arbetet med att minska energiförbrukningen och inte minst optimera och samordna de olika systemen för uppvärmning, varmvatten och ventilation pågår.

Arbetet med att öka säkerheten på och utanför banan pågår. Att följa säkerhetsinformationen på banan är ett måste för allas säkerhet på och utanför banan. Olika vägar prövas och kommer att prövas för att minska antalet incidenter både på och utanför banan.