Mark och Gränskommittén

Ordförande    Patrik Dellborg, 
0733-401600, patrik.dellborg@telia.com

Medlemmar:

Jan Engström

Hans Ivarsson

Björn Ingemanson

Anna Johansson

 

Om Kommittén:

Säkerhetsfrågorna hänger mycket intimt samman med de olika exploateringsprojekt som pågår i vår närhet. I takt med att närområdet förtätas rör sig alltfler människor kring eller på vår bana.  Dessa projekt kan därför i större eller mindre grad komma att påverka hur vi kan spela golf på vår mark framgent. För att möta detta hot har Styrelsen för avsikt att upprätta en handlingsplan med alternativa förslag till långsiktiga lösningar för vår bana. Till sin hjälp i denna fråga har styrelsen inrättat Mark och Gränskommittén (MGK). Kommittén träffas regelbundet under året samt när/om behovet påkallar, t.ex. vid bygglovsärenden eller andra mark och gränsfrågor som direkt eller indirekt riskerar påverka våra möjligheter att bedriva golfspel på nuvarande bansträckning. Protokoll (sekretessbelagda och endast tillgängliga för styrelsen) förs vid mötena.