ANSÖKA OM MEDLEMSKAP

Klubben har i december varje år ett styrelsemöte som beslutar om vilka som skall erbjudas medlemskap för kommande säsong. Göteborgs Golf Klubb har stor efterfrågan på medlemskap men varje år erbjuder vi ett mindre antal inträden i klubben. Ansökan om medlemskap skickas till klubben i god tid före den sista november, ansökan bör uppdateras/aktiveras inför varje intagningsperiod.

MEDLEMSANSÖKAN

En ansökan skall innehålla:
Namn
Adress
Mailadress
Ev Golf-id eller personnummer

Som bilaga skall finnas ett brev där man beskriver relationen till Göteborgs Golf Klubb, eventuella familjeanknytningar eller vänskap med befintliga medlemmar och referenser. Bra om du även beskriver din golfbakgrund i korta drag.

INTAGNING:

I köordning. Dock har styrelsen alltid rätt att besluta om annan intagningsordning på grund av särskilda skäl.

KÖANDE:

Köande som önskar bli medlem skall tillskriva styrelsen och framföra sitt önskemål om medlemskap inför varje intagningsperiod. 
Köande äger ingen spelrätt och har ingen rösträtt på medlemsmöten.

MEDLEMSAVGIFTER 2021

SENIOR

Avgift aktiv 7.900:-

Avgift aktiv 22-29 år 5.100:- (tom 29 år)

Avgift passiv 1.200:-

Inträdesavgift 35.550:- (fr.o.m 30 år)

JUNIOR 

Junior äldre 17-21 år 4.300:-

Junior yngre 7-16 år 3.600:-

KATEGORIBYTE


Byte mellan kategorier (ex. från aktiv till passiv) kan ske årligen under förutsättning att kansliet meddelas senast den 30 november året innan.

Lediga platser kategoribyte
Medlemsplatser som blir lediga till följd av att aktiv blir passiv skall tilldelas passiva medlemmar som önskar bli aktiva.

 

Juniorer

Juniorer är viktiga för Göteborgs Golf Klubb, det är juniorerna som är våra framtida medlemmar som skall bära traditionerna vidare. Klubben har för närvarande ca 150 juniorer, vilket motsvarar ca 14% av totala antalet medlemmar.

Klicka här för att läsa mer om juniormedlemskap

Möjligheter till obegränsat spel utan medlemskap

Vi vill gärna informera Dig om att det också finns möjlighet att bli en av klubbens partners. Detta innebär att företaget erhåller 1-4 spelrätter som företaget efter eget gottfinnande kan disponera dagligen. Våra partners har också samma rättigheter och skyldigheter som våra medlemmar.

Klicka här för att gå vidare till Partnersidorna.