Kallelse Årsmöte 2017

Göteborgs Golf Klubb kallar härmed till ÅRSMÖTE tisdagen 14 mars 2017 kl. 19.00 i klubbhuset Hovås. Alla klubbens medlemmar är välkomna att deltaga. Innan mötet finns det möjlighet att titta förbi och umgås i vår nyrenoverade restaurang och bar, missa inte detta! Kompletta handlingar skickades ut tisdagen den 28 februari och finns även i nedan länk. Från och med den 7e mars finns alla handlingar i utskrivet format att hämta upp i receptionen. Varmt välkomna!

Dagordning Årsmöte 2017

 1. Mötets öppnande.

 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 4. Fastställande av föredragningslista.

 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

 6.1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

 6.2  Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

 8. Fastställande av resultat- och balansräkning.

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 10. Val av

 10.1 Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.

 10.2 Fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 - Ändring av stadgar gällande valberedning

 - Förslag hedersmedlem

 12. Övriga frågor.

 13. Mötets avslutande.

 VÄLKOMNA

Styrelsen 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Kurser och Träningskortet 2020-05-04
Greenerna öppna 2020-03-25
Corona 2020-03-17
Årsmöteshandlingar 2020 2020-03-13
Historiskt Bildarkiv på Hemsidan 2020-02-18