Kallelse Årsmöte 2015

Göteborgs Golf Klubb kallar härmed till ÅRSMÖTE torsdagen den 26 mars 19.00 i klubbhuset Hovås.

 

 

Dagordning:

 

 1. Mötets öppnande.

 

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 

 1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 

 1. Fastställande av föredragningslista.

 

 1. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

 

 • Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

 

6.2                 Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

 

 1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

 

 1. Fastställande av resultat- och balansräkning.

 

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 

 1. Val av

 

10.1               Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.

 

10.2               Fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

 

 1. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 

 • Styrelsens förslag angående ny medlemskategori 22-29 år

 

 1. Övriga frågor.

 

 1. Mötets avslutande.

 

 

VÄLKOMNA

Styrelsen

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Tidbokningsregler 2021 2021-03-22
Årsmöteshandlingar 2021 2021-03-04
Rangen öppen 2021-02-26
Banan öppen för vinterspel 2021-02-26
Höstmöteshandlingar 2020 2020-11-10