Välkommen till Höstmöte för Göteborgs GK 2018

Säsongen lider mot sitt slut och det är åter dags för Höstmöte på Göteborgs Golf Klubb. Varmt välkommen till Årsmötet den 22 november kl 19.00.

Välkommen till Höstmötet 22 november

Nu lägger vi snart hela golfsäsongen 2018 på hyllan och det är åter dags för Höstmöte på Göteborgs Golf Klubb. Vad vi har upplevt i år vad gäller väderlek har skillt sig mycket från det normala. En sen vinter med  mycket snö och en lång sommar med väldigt lite nederbörd har inneburit stora påfrestningar för våra banarbetare under säsongen. Trots vädret har vi ändå haft en bana med bra kvalitet att spela på under den härliga sommaren.


Under vintern justerade vi bland annat greenområdet på hål 5, en bunker togs ur spel och ersattes av gräs på vänster sida, även en grässvacka anlades till höger framför green på hål 5. Förutom detta planterade och flyttade vi lite träd till olika strategiska platser runt banan i en ambition att skapa en ”grön mur” runt banan.


Banan har förstås lidit lite av den torra sommaren och vissa partier på fairways har tyvärr dött bort från oss i hettan. Vi tar allt vårt bevattningsvatten från sötvattendammen nere vid hål 10, denna fylls på från Hovåsbäcken vars vatten komer uppifrån Sisjöområdet och från dagvattenhanteringen utmed hela bäcken, detta ger oss en aldrig sinande källa av vatten för bevattning.


Prognosen för 2018 pekar mot ett resultat på 85kkr (budget 19kkr) med ett negativt kassaflöde om 64kkr. Resultatet exkluderat inträdesavgifter om 880kkr hamnar på -795kkr. Bland intäkterna kan noteras att Greenfee,- Företagsgolf och Partnerintäkter är något bättre än budget. Vi har under säsongen tackat nej till företagsgolf då budgeten redan varit uppnådd genom tidigare inbokningar, vilket ökat tillgängligheten på banan för medlemmarna. Kostnadssidan är som helhet i linje med budget, en positiv avvikelset syns dock i och med att delar av 2018-års banförbättringar belastat 2017-års resultat. På den negativa sidan kan nämnas höga kostnader för reparation och underhåll på klubbhuset samt kostnader orsakade av en vattenläcka. Investeringarna under året uppskattas till omkring 2,800kkr, något under budget 2,901kkr.


Investeringsramen i sin helhet för 2019 föreslås bli 2,300kkr. Investeringarana på banan är i form av nya maskiner för underhåll av våra klippaggregat, en eltransportbil samt en bil som ersätter den gamla utjänta Mazdan som efter lång och trogen tjänst nu skall skrotas. Bland de övriga investeringsposterna kan nämnas fortsatta satsningar i vårt klubbhus i form av utbyte av värmesystemet (800kkr). Nuvarande system har förlorat sin effektivitet, och med investeringen beräknar vi minska energiförbrukningen väsentligt. Den årliga besparing kan uppskattas till omkring 60kkr.


För 2019 antas intäkterna för Greenfee- Företagsgolf ligga kvar på en fortsatt hög nivå. Partnerintäkterna förväntas dock bli något lägre än föregående år. Genom styrelsens föreslag om höjda årsavgifter med 200kr för seniorer och 100 kr för juniorer samt något högre medlemsintag än tidigare år ökar våra intäkter även här. Kostnadssidan för 2019 förväntas generellt ligga i nivå med föregående år dock med ökad satsning på
banförbättringar, 318kkr (föregående år 103+93) . Banförbättringarna kommer att bestå i justeringar kring greenområdet på hål 14, renovering av några av våra bunkrar samt fortsatt fokus på att förbättra  pelupplevelsen på banan i sin helhet. Vi kommer även fortsätta med viss trädvård under vintern.


Det budgeterade resultatet för 2019 uppgår till 10kkr. Resultatet exkluderat inträdesavgifter om 975kkr hamnar på -965kkr. Kassaflödet kommer i och med våra relativt stora investeringar att bli negativt med c:a  670kkr. Avskrivningar under 2019 budgeteras till 1,750kkr,


Varmt Välkommen
Styrelsen

Kommentarer