Välkommen till Höstmöte för Göteborgs GK 2017

Säsongen lider mot sitt slut och det är åter dags för Höstmöte på Göteborgs Golf Klubb. Året har präglats av ett par stora förbättringar på klubben. Dels renoveringen av restaurangen och även det nya greenområdet på hål 18. Restaurangen har fått ett rejält lyft och vi ser många nya och gamla gäster som besöker oss såväl för lunch som för något gott på kvällstid. Det är glädjande att Joel och Kristoffer har fått förtroende hos medlemmarna och att de visar ambitioner med generösa öppettider och spännande utbud och arrangemang under kvällar.

Layouten på vårt avslutningshål har visat sig uppskattad om än något väl utmanande för vissa spelare. Det gällar att lära sig hur man skall spela rent taktiskt för att klara sig ifrån 18e med hedern i behåll. Som omspelshål har det visat sig passa alldeles utmärkt så väl för Hovås Open som för Herr och Junior-KM, alla avgjordes med bogey på 18e.

Banan har varit i bra skick hela året om än med något ojämn tillväxt. Väderleken har spelat oss ett spratt och det omväxlande vädret gör att det är svårt att hålla en jämn tillväxt på alla gräsytor. Ruffen har stuckit iväg vid varmt och fuktigt väder och lite maskinstrul gjorde att vi var ett steg efter under vissa korta perioder. Det som slagit oss mest är att banan håller otroligt bra när det kommer stora nederbördsmängder. När banorna runt om i distriktet får stänga kan vi utan problem spela torrskodda på vår fina bana.

Prognosen för 2017 pekar mot ett resultat på 7kkr (budget 2kkr) med ett negativt kassaflöde om 1,076kkr. Resultatet exkluderat inträdesavgifter om 870kkr hamnar på -863kkr. Bland intäkterna kan noteras att medlemsintäkter och försäljning av varor är något bättre än budget. Greenfeeintäkterna som är svåra att förutsäga är något lägre än budgeterat. Vi har under säsongen tackat nej till en del företagsgolf då budgeten redan varit uppnådd genom tidigare inbokningar, vilket ökat tillgängligheten på banan för medlemmarna. Kostnadssidan är som helhet i linje med budget, en positiv avvikelset syns dock i och med att delar av 2017-års banförbättringar belastat 2016-års resultat. Investeringarna under året uppskattas till omkring 3,172kkr (3,007), något över budget bland annat pga klubbhusrenoveringen och utbyte av ett obudgeterat och akut behov i form av en uttjänt torvskärare.

2018-års budget innehåller fortsatta satsningar på vårt klubbhus dock med en allmän återhållsamhet på kostnadnsidan där så kan ske med bibehållen kvalitet för klubbens medlemmar. Styrelsen föreslår att årsavgifter hålls oförändrade för 2018. Detta kan ske genom att vi reducerar rabatten för greenfee för gäster till medlem och partner. Förslaget innebär att vi istället för halv greenfee erbjuder gäst till medlem 150 kr rabatt alla dagar i veckan. Effekten av förändringen innebär att klubbens nuvarande låga snittgreenfee höjs till en nivå som ligger i linje med övriga likvärdiga klubbar i Sverige. Denna förändring beräknas motsvara en utebliven höjning av medlemsavgiften med 200 kr per medlem.

Intäkter från greenfee kommer i och med förestående förändringar att öka, det beräknade totala antalet greenfeegäster förmodas även att minska. Hyresintäkterna kommer att öka i och med vårt genomförda klubbhusprojekt. Det budgeterade resultatet för 2018 uppgår till 19kkr. Resultatet exkluderat inträdesavgifter om 825kkr hamnar på -806kkr.

Kassaflödet kommer i och med våra relativt stora investeringar att bli negativt med c:a -932kkr. Avskrivningar under 2018 budgeteras till 1,750kkr, varav klubbhusprojektets andel uppgår till omkring 75kkr. I tillägg till detta så omkostnadsförs 275kkr för klubbhusprojektet under året.

Investeringsramen för 2018 föreslås bli 2,901kkr. Den största posten ”klubbhusprojektet” (1,250kkr) innefattar en standardhöjning av klubbrum, toalett på övervåning, kansli och reception samt att förbättra utemiljön från parkeringen in till klubbhuset. Investeringsramen innehåller även omfattande maskininvesteringar för banan samt ersättningsinvestering i en golfbil.

Banförbättringar under 2018 kommer bestå i justeringar kring greenområdet på hål 5 samt att jämna till några av våra vägar. Vi kommer även fortsätta med viss trädvård under vintern.

Varmt Välkommen

Styrelsen

Kommentarer