Årsmöteshandlingar 2021

Varmt välkomna att ta del av Årsmöteshandlingarna 2021.

Bäste medlem

Vi vill hälsa dig varmt välkommen till Årsmötet 2021 vid vilket vi redovisar föregående verksam-hetsår och Årsredovisning för 2020. Mötet sker digitalt via länk på samma sätt som Höstmötet/Årsmötet genomfördes i november 2020.
Verksamheten 2020 påverkades mycket av Corona-situationen och de restriktioner för tävlingar och golfspel i övrigt som detta innebar. Ganska snabbt under våren insåg vi att golfspel var en av få akti-viteter man kunde utöva på ett säkert sätt. Detta innebar ett enormt tryck på bokningssystemet och aldrig har det spelats så många ronder på Hovås som under 2020.
Tävlingsverksamheten påverkades under hela våren då allt blev inställt efter beslut från FHM/SGF. Under juli månad fanns dock möjlighet att börja tävla igen och TK kunde genomföra ett fåtal pla-nerade tävlingar i golfveckan samt alla historiska pokaltävlingar som Londonpokalerna och Stewarts Challenge Cup under hösten.
Med det stegrade intresset för golf under året ökade även behovet av träning och våra tränare har haft mycket bokningar under säsongen. Kul att så många av våra medlemmar har en vilja att förbättra sitt golfspel.

Dagordning:


1 Mötets öppnande.

2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 
3 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 
4 Fastställande av föredragningslista.
 
5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 
6.1 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 
6.2 Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 
7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 
8 Fastställande av resultat- och balansräkning.
 
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 
Val av
 
10.1               Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
 
10.2               Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
 
10.3               Nyval Ordförande i valberedningen för en mandattid om tre år.
 
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 
Övriga frågor.
 
Mötets avslutande.
 
 
VÄLKOMNA

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Tidbokningsregler 2021 2021-03-22
Årsmöteshandlingar 2021 2021-03-04
Rangen öppen 2021-02-26
Banan öppen för vinterspel 2021-02-26
Höstmöteshandlingar 2020 2020-11-10