Årsmöteshandlingar 2020

Varmt välkomna att ta del av Årsmöteshandlingarna 2020.

Bäste medlem

Vi vill hälsa dig värmt välkommen till Årsmötet 2020 vid vilket vi redovisar föregående säsongs verksamhet och Årsredovisning. Under Årsmötet kommer vi även att beröra årets planerade verksamhet med flera spännande nyheter på banan.
En av klubbens större historiska händelser skedde under 2019 i och med att Hans Kunglig Höghet Prins Daniel valdes till Förste Hedersledamot. Det är klubbens Historiska Kommitté samt engagerade medlemmar som har arbetat med Hovet i denna fråga och under hösten fick klubben glädjande besked från Daniel som svarade ja på klubbens förfrågan om att bli Hedersledamot, vilket även medlemmarna accepterade under  Höstmötet.

Nu hoppas vi hitta bra tillfällen att för framtiden ta till vara på förmånen av att ha Prins Daniel som Förste Hedersledamot. Prinsen är också klubbens Beskyddare. Prinsens omvittnat stora intresse för ungdomsidrott
och särskilt golf kan utgöra en inspirationskälla för alla våra nuvarande och framtida juniorer. Träningsverksamheten på klubben har under året sett en positiv trend med fler medlemmar som tränar regelbundet.

Under hösten fick vi tillgång att bedriva inomhusverksamhet Under 2019 genomfördes flera förbättringsarbeten på banan, vilka lett till en förbättrad spelupplevelse för alla kategorier av spelare. Bland arbetena kan
nämnas att dammen togs bort till vänster om 14e green, onduleringen på 8e green jämnades ut något, svackan framför 18e green höjdes något och ett flertal nya träd planterades på strategiska platser runt banan.

Klubben genomförde i vanlig ordning sina traditionsfyllda tävlingar som lockade många medlemmar att deltaga i verksamheten. Klubbens seriespelande seniorer fick vidare utnämningen ”Årets seniorklubb i Göteborg” för fjärde året i följd, tack vare alla fina framgångar under det gångna årets golfsäsong. Klubbens anställde Banchef Lars Persson gick under året i pension efter sammanlagt 31 år på klubben. Lars efterträdare Göran Niva, som verkat som andreman under många år, tillträdde tjänsten som Banchef per 1 april 2019. Under höstmötet 2019 avtackades Björn Ingemanson som ordförande efter 8 år på posten. Som tillträdande  ordförande, från och med 1 januari 2020, valdes klubbens tidigare sekreterare Hans Gaestadius. Per Wimby som ansvarat över Miljö i styrelsen avstod omval och tackades också av på Höstmötet.

Bland årets större investeringar kan nämnas arbetena med installation av ett nytt miljöanpassat värme- och ventilationssystem i klubbhuset. Utöver detta system bestod investeringar i maskiner samt utrustning för att slipa klippaggregat, allt för att förbättra standarden på klubbens maskinpark och öka kvaliteten på våra spelytor

Varmt välkomna!

Dagordning:
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
mötesprotokollet.
6.1 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
6.2 Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste
räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Val av
10.1 Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens
ledamöter ej delta.
10.2 Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
Ordförande Marie-Louise Kapare kvarstår sin mandattid om tre år till och
med år 2020.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Övriga frågor.
13. Mötets avslutande.
VÄLKOMNA
Styrelsen
Göteborgs Golf Klubb

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Tidbokningsregler 2021 2021-03-22
Årsmöteshandlingar 2021 2021-03-04
Rangen öppen 2021-02-26
Banan öppen för vinterspel 2021-02-26
Höstmöteshandlingar 2020 2020-11-10