Årsmöte 2018

Nu stundar våren och för att kicka igång säsongen bjuds ni härmed in till årets Årsmöte i Klubbhuset! Förutom själva årsmötet bjuder vi på information från medlemsundersökningen, vad vi kan se fram emot 2018 och självklart öppnar vi upp för en dialog om hur ni medlemmar i klubben vill att styrelsen utvecklar klubben framåt. Vi hoppas att få en bra dialog och ser fram emot ett bra möte!

 

Preliminär Dagordning:

1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6.1 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
6.2 Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
    Val av
10.1 Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
10.2 Fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
12. Övriga frågor.

Mötets avslutande.

VÄLKOMNA

Styrelsen

(Kompletta Årsmöteshandlingar finns i länk nedan)

Kommentarer